Kyoto - Japan 15:14
Nara - Japan 06:13
Nikko - Japan 07:13