Nara - Japan 06:13
Kyoto - Japan 15:14
Nikko - Japan 07:13